}

Online Bookstore for Nobilis Publishing

ksi?garnia internetowa Nobilis oprogramowanie sklepu internetowego


sklep internetowy dla wydawnictwa tworzenie sklepw internetowych agencja interaktywna Warszawa

Szczeg?owe dane projektu:

Klient: Wydawnictwo Nobilis
Projekt: Ksi?garnia internetowa
Adres URL: www.nobilis.info.pl
Typ projektu: dedykowany sklep internetowy
Technologie:
J?zyk strony: Polski system zarz?dzania tre?ci? CMS polska wersja j?zykowa
Kana?y: Internet, PDA
Zakres us?ug:
  • Konsulting dotycz?cy systemw e-commerce
  • Opracowanie specyfikacji sklepu
  • Projekt systemu zarz?dzania tre?ci? CMS wraz z systemem sklepu internetowego
  • Konfigurowalny design systemu sklepu
  • Wprowadzenie bazy produktowej
  • Uruchomienie sklepu na serwerze
  • Szkolenie z zarz?dzania i administracji sklepem

Referencje:

agencja interaktywna Warszawa referencje

zobacz
pe?ny tekst

Z przyjemno?ci? mo?emy poleci? agencj? interaktywn? Intermedium.pl jako sprawdzonego i wiarygodnego partnera biznesowego.

Wydawnictwo Nobilis jest oficyn? wydawnicz?, dzia?aj?c? na rynku ksi??ki od 2002 roku. Zyska?o popularno?? w?rd szerokiej rzeszy czytelnikw, proponuj?c publikacje Waldemara ?ysiaka.

Nasza wsp?praca z agencj? Intermedium.pl dotyczy?a opracowania profesjonalnego sklepu internetowego, ktry realizowa? by funkcje zarwno sprzeda?owe jak i informacyjne.

Wykonany sklep internetowy spe?nia wszystkie nasze oczekiwania zarwno w aspekcie graficznym jak i funkcjonalnym.

Prace zosta?y wykonane zgodnie z terminami co by?o jednym z naszych g?wnych priorytetw. Dzi?ki temu ju? w dniu premiery sklepu ku naszemu zadowoleniu realizowali?my pierwsze zamwienia Klientw.

Na ka?dym z etapw wsp?pracy mogli?my liczy? na wsparcie doradcze w zakresie e-commerce co w efekcie prze?o?y?o si? na trafnie podejmowane decyzje.

O wyborze agencji Intermedium.pl zadecydowa?o przede wszystkim du?e do?wiadczenie i wiedza w dziedzinie e-commerce poparta wieloma zrealizowanymi projektami oraz referencjami od innych firm.

Sklep internetowy po przeprowadzonym szkoleniu okaza? si? by? wyj?tkowo prosty w obs?udze, co jest bardzo istotne dla codziennego funkcjonowania naszego wydawnictwa.

Zaanga?owanie, wysoka jako?? us?ug, profesjonalny i mi?y kontakt, to zalety, dzi?ki ktrym wsp?praca z agencj? Intermedium.pl przebiega?a bardzo pomy?lnie.

Jeste?my przekonani, ?e wybr agencji interaktywnej Intermedium.pl b?dzie korzystny dla tych z Pa?stwa, ktrzy oczekuj? wysokiej jako?ci ?wiadczonych us?ug oraz profesjonalnych rozwi?za? dostosowanych do indywidualnych potrzeb za konkurencyjn? cen?.

List referencyjny wystawi?:
Krzysztof Sobieraj
w?a?ciciel wydawnictwa Nobilis

ksi?garnia internetowa wydawnictwo Nobilis sklep internetowy

??cz?c nasze najnowsze oprogramowanie sklepu internetowego wraz z unikaln? stylistyk? stworzyli?my dla oficyny wydawniczej Nobilis profesjonaln? ksi?garni? internetow?.

Wydawnictwo Nobilis jest oficyn? wydawnicz?, dzia?aj?c? na rynku ksi??ki od 2002 roku. Zyska?o popularno?? w?rd szerokiej rzeszy czytelnikw, proponuj?c publikacje Waldemara ?ysiaka.

sklep internetowy kategorie produktowe tworzenie sklepw internetowych

Projekt sklepu internetowego powsta? w oparciu o jeden z najpopularniejszych systemw zarz?dzania tre?ci? CMS ktry rwnie? z powodzeniem wykorzystywany jest przez nasz? agencj? do budowy wszelkich serwisw internetowych.

Efektowna prezentacja asortymentu sklepu

Ksi?garnia internetowa cechuje si? w szczeglno?ci trzy kolumnowym uk?adem co w znacznym stopniu zwi?ksza dost?pno?? kluczowych informacji.

Wbudowana wyszukiwarka umo?liwia przeszukanie bazy produktowej nie tylko po tytule ksi??ki ale rwnie? po numerze ISBN.

sklep internetowy wydawnictwo, strona produktu ksi?garnia internetowa

Mechanizm pojedy?czej strony koszyka

Sk?adanie zamwie? przez klientw zosta?o maksymalnie uproszczone dzi?ki zastosowaniu mechanizmu pojedynczej strony koszyka.

Ka?dy klient mo?e ju? podczas sk?adania zamwienia za?o?y? konto oraz wybra? metody wysy?ki i p?atno?ci jako jeden etap koszyka a nast?pnie od razu z?o?y? zamwienie.

ksi?garnia internetowa sklep internetowy koszyk

Samo zarz?dzanie sklepem odbywa si? poprzez intuicyjny i prosty w obs?udze panel administracyjny z poziomu ktrego ka?dy element sklepu internetowego jest pod kontrol? administratora.

Automatyczne generowanie faktur VAT

Jednym z wbudowanych mechanizmw sklepu jest automatyczne generowanie elektronicznych faktur VAT formie PDF.

sklep internetowy automatyczne generowanie faktur VAT

Wystawiona w ten sposb faktura VAT zawiera wszystkie elementy ustawowe co czyni ten dokument pe?noprawnym.

Ca?y projekt zosta? zako?czony sukcesem a zastosowane mechanizmy oraz koncepcje przy powstawaniu ksi?garni internetowej okaza?y si? by? trafne dzi?ki czemu finalny serwis wyr?nia si? znacznie na tle innych wydawnictw.

CMS System for business

website design CMS content management system digital agency PolandInter CMS is an innovative content management system, which is based on intuitive and easy to use mechanisms. Inter CMS allows to manage whole website even for those who have minimal knowledge of the basic text editor handling. It is so simple ...

 

 

E-commerce solutions

e-commerce software CMS content management system internet store e-shop digital agency PolandInter SHOP is a professional e-commerce software for online stores to enable full automation of sales transactions over the Internet. With many innovative functionalities Inter SHOP is surely an indispensable solution for every businesses.

 

 

 Take a look at our portfolio

digital agency Poland portfolio

© 2017 Intermedium | digital agency Poland | online marketing. All rights reserved. Powered by Inter CMS

 

Strona u?ywa cookies. Korzystaj?c ze strony wyra?asz zgod? na u?ywanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl?darki, ktre mo?esz zmieni?. Zapoznaj się z Polityką Cookies.Zamknij