}

Nowy wielozadaniowy serwis internetowy dla firmy BAUTECH Sp. z o.o.

tworzenie stron internetowych  wielozadaniowy serwis internetowy agencja interaktywna Warszawa system zarz?dzania tre?ci? CMS dla firm

agencja interaktywna portfolio - serwis internetowy system CMS

Wbudowany sklep internetowy

sklep internetowy - portfolio agencja interaktywna Warszawa

Szczeg?owe dane projektu:

Klient: BAUTECH Sp. z o.o.
Projekt: Centrum posadzek przemys?owych
Adresy URL:

http://www.bautech.eu
http://www.forumposadzkowe.pl

Typ projektu: dedykowany serwis internetowy
Technologie:
J?zyk strony: Polski system zarz?dzania tre?ci? CMS polska wersja j?zykowa Angielski system zarz?dzania tre?ci? CMS polska wersja j?zykowa Rosyjski system zarz?dzania tre?ci? CMS rosyjska wersja j?zykowa
Kana?y: Internet, PDA
Zakres us?ug:
  • Konsulting dotycz?cy systemw CMS,
  • Doradztwo w zakresie e-commerce,
  • Opracowanie specyfikacji serwisu www
  • Projekt systemu zarz?dzania tre?ci? CMS wraz z systemem sklepu internetowego oraz forum
  • Wprowadzenie bazy oferty / bazy produktowej
  • Uruchomienie serwisw na serwerze

Wykorzystuj?c nasz niezawodny system zarz?dzania tre?ci? Inter CMS, stworzyli?my dla firmy BAUTECH Sp. z o.o. wielozadaniowy serwis internetowy. Jest to kolejny projekt jaki wykona?a nasza agencja interaktywna Intermedium zako?czony sukcesem.

Serwis zgodnie z za?o?eniami zosta? opracowany w sposb umo?liwiaj?cy realizacj? funkcji informacyjnych, handlowych, interaktywnych jak rwnie? spo?eczno?ciowych, staj?c si? jednocze?nie wielowymiarowym narz?dziem komunikacji e-marketingowej.

Na ka?dym etapie powstawania serwisu kierowali?my si? wsp?czesnymi zasadami u?yteczno?ci (webusability) co w po??czeniu z nowoczesn? stylistyk? graficzn? sprawi?o, ?e serwis internetowy wyr?nia si? znacznie w porwnaniu z innymi serwisami internetowymi z bran?y budowlanej.

bannery reklamowe agencja internaktywna

Ze wzgl?du na rozbudowan? ofert? produktow? firmy BAUTECH szczegln? uwag? ju? na etapie projektowania przywi?zali?my do struktury informacji, a co si? z tym wi??e intuicyjno?ci nawigacji.

usability - tworzenie stron www

Znaczenie nawigacji w serwisie by?o w tym przypadku o tyle istotne, ?e serwis internetowy obs?uguje a? trzy wersje j?zykowe tj. polsk?, angielsk? oraz rosyjsk?, dlatego teraz za pomoc? wprowadzonych dwch systemw menu ka?dy u?ytkownik b?yskawicznie mo?e dotrze? do tych informacji, ktrych poszukuje niezale?nie z jakiego kraju pochodzi.

Zintegrowany sklep internetowy

Polegaj?c na zdobytej wiedzy oraz wieloletnim do?wiadczeniu w dziedzinie e-commerce wyposa?yli?my serwis www w pe?ni zintegrowany a zarazem prosty w obs?udze sklep internetowy.

sklep internetowy kategorie oprogramowanie sklepu internetowego

Asortyment sklepu internetowego zosta? podzielony na dziesi?? g?wnych kategorii produktowych. Przej?cie na ka?d? z kategorii skutkuje wy?wietleniem wszystkich produktw przypisanych do tej?e kategorii. Natomiast dalsza eksploracja asortymentu prezentuje szczeg?owe informacje w postaci strony danego produktu wraz z opisem, wariantami cenowymi oraz ilustracjami z mo?liwo?ci? powi?kszenia danego zdj?cia produktu na ca?y ekran monitora.

Na ka?dym etapie przegl?dania oferty asortymentowej sklepu Klienci maj? do dyspozycji mini koszyk z pe?n? informacj? o dodanych produktach, ich ilo?ci, cenach oraz ??czn? sum? zamwienia. Tego typu rozwi?zanie znacznie u?atwia Klientom kontrolowanie warto?ci finalnego zamwienia oraz w dalszej kolejno?ci umo?liwia przej?cie do bardziej zaawansowanego koszyka z poziomu, ktrego Klienci mog? modyfikowa? zamwienie b?d? rozpocz?? proces sk?adania zamwienia.

Cz??? zakupowa sklepu internetowego

tworzenie sklepw internetowych - koszyk

Narz?dzia komunikacji e-marketingowej

system CMS - usability  nawigacja system zarz?dzania tre?ci? CMS - interakcja rotator slajdw tworzenie stron www

Listy mailingowe

Serwis internetowy zosta? wyposa?ony w rozbudowany aczkolwiek prosty w obs?udze system mailingowy, gdzie subskrypcja biuletynu mo?liwa jest ju? na etapie rejestracji konta a listy mailingowe r?ni? si? od siebie w zale?no?ci od wyboru wersji j?zykowej.

Forum dyskusyjne

Serwis www wyposa?ono rwnie? w forum dyskusyjne umo?liwiaj?ce Klientom zasi?gni?cie opinii ekspertw, ktre zosta?o uruchomione jako oddzielny serwis internetowy zlokalizowany pod inn? domen?.

Zarz?dzanie forum jak i pozosta?ymi mechanizmami serwisu internetowego odbywa si? z jednego intuicyjnego w obs?udze panelu administracyjnego. Oznacza to du?e oszcz?dno?ci czasu oraz ?rodkw finansowych zwi?zanych z administracj? systemu.

Ponadto zarz?dzanie dwoma serwisami internetowymi z poziomu jednego panelu administracyjnego zwi?ksza przewag? naszego systemu zarz?dzania tre?ci? nad innymi systemami dost?pnymi na rynku.

Zintegrowana rejestracja

Wdro?enie tak zaawansowanego serwisu internetowego wymaga?o opracowania zintegrowanego formularza rejestracyjnego, ktry obs?uguje rejestracj? u?ytkownikw zarwno w serwisie, sklepie jak i forum pod drug? domen?.

Blog technologiczny

W celu zwi?kszenia potencja?u komunikacji serwisu www wprowadzony zosta? Blog technologiczny, na ktrym prezentowane s? kluczowe dla bran?y budowlanej informacje. Dzi?ki mo?liwo?ci dodawania komentarzy i opinii, u?ytkownicy mog? rwnie? aktywnie uczestniczy? w wymianie informacji.

Interakcja formy oraz tre?ci

Serwis zawiera du?o elementw interakcyjnych zwi?kszaj?cych warto?? u?ytkow? ca?ego serwisu, przez co d?u?ej zatrzymuje Klientw na stronach internetowych. Dodatkowym wsparciem w tym zakresie s? wszelkiego rodzaju formularze, galerie, pokazy slajdw, mapy oraz inne.

Serwis internetowy jaki opracowali?my dla firmy BAUTECH Sp. z o.o. jest kolejnym udanym wdro?eniem naszego systemu zarz?dzania tre?ci? Inter CMS.

Stanowi to rwnie? potwierdzenie, ?e przy tak zaawansowanej konfiguracji oraz wielowymiarowej funkcjonalno?ci system ten sprawdza si? perfekcyjnie w praktyce.

CMS System for business

website design CMS content management system digital agency PolandInter CMS is an innovative content management system, which is based on intuitive and easy to use mechanisms. Inter CMS allows to manage whole website even for those who have minimal knowledge of the basic text editor handling. It is so simple ...

 

 

E-commerce solutions

e-commerce software CMS content management system internet store e-shop digital agency PolandInter SHOP is a professional e-commerce software for online stores to enable full automation of sales transactions over the Internet. With many innovative functionalities Inter SHOP is surely an indispensable solution for every businesses.

 

 

 Take a look at our portfolio

digital agency Poland portfolio

© 2017 Intermedium | digital agency Poland | online marketing. All rights reserved. Powered by Inter CMS

 

Strona u?ywa cookies. Korzystaj?c ze strony wyra?asz zgod? na u?ywanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl?darki, ktre mo?esz zmieni?. Zapoznaj się z Polityką Cookies.Zamknij